Video Taikai 2010 Luxembourg highlights

 

Video made by the Sobukai Estonia

https://www.sobukai-estonia.com/

 

 

 

Video made by the Sobukai Estonia

https://www.sobukai-estonia.com/

 

Soke Hisashi Nakamura,
le soke de notre école

(1932-2018)

  

Aikido Iaido Jodo Jukenpo Kendo

 

Pour tout renseignement sur le TAKEDA RYU NAKAMURA HA, veuillez vous adresser à

Mr Valmy Debot.