Taiko demonstration, by Sensei Morita


 


 

Taiko demonstration, by Sensei Morita

Izel, Belgium

11th July 2010

Soke Hisashi Nakamura,
le soke de notre école

(1932-2018)

  

Aikido Iaido Jodo Jukenpo Kendo

 

Pour tout renseignement sur le TAKEDA RYU NAKAMURA HA, veuillez vous adresser à

Mr Valmy Debot.